Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Zredukuj punkty karne

Zbliżasz się do 24pkt? Możesz zredukować 6pkt !!!

08.02.2021 r.

ZOSTAŃ EGZAMINATOREM - KURS KWALIFIKACYJNY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ogłasza nabór na:

PODSTAWOWY KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE KAT. B

ORAZ UZUPEŁNIAJĄCY KURS W ZAKRESIE KAT. A i C

 

Przewidywalna data rozpoczęcia kursu:     III Kwartał 2021 roku.

Siedziba WORD w Siedlcach, ul. Składowa 46; tel. 25 633 33 87;

e-mail: sekretariat@word.siedlce.pl

 

Opłata za kurs podstawowy:

3800,00 zł w przypadku wpłaty jednorazowej oraz 4000,00 zł przy płatności w ratach ( cena obejmuje sam kurs, bez badań lekarskich).
Opłata za kurs uzupełniający:

1800,00 zł w przypadku wpłaty jednorazowej oraz 2000,00 zł przy płatności w ratach ( cena obejmuje sam kurs, bez badań lekarskich).
 

Czas trwania kursu:

Dla kursu podstawowego jest to dziesięć zjazdów dwudniowych  sobota-niedziela, ale: (w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju WORD zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, w trakcie trwania kursu, z przyczyn niezależnych od WORD). 

Przewidywalna ilość godzin zgodna z:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019r. Poz. 1206 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury, z dnia 28 czerwca 2019r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach wynikającą z Tabeli nr 1. (tj. 154 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. zajęć praktycznych). Uczestnik kursu musi również,  obowiązkowo zaliczyć dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części teoretycznej i praktycznej, oraz dziesięciokrotne przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.

W przypadku kursu uzupełniającego ilość godzin zgodna z Tabelą nr 2. (tj. 46 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. zajęć praktycznych) oraz zajęcia o których mowa w ust.2 pkt 7lit c i g.

 

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat przed rozpoczęciem kursu:

posiada minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe
posiada co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B
ma ukończone 23 lata
posiada uprawnienia do egzaminowania kat. B przez 3 lata, w przypadku gdy ubiega się o uprawnienia do egzaminowania pozostałych kategorii
posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
daje rękojmię należytego wykonania swoich obowiązków
 

        Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za:

przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
 

Wymagane dokumenty:

·     wypełniona karta zgłoszenia

·     podpisana klauzula informacyjna

·     wgląd do dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości

·     dokument potwierdzający posiadane wykształcenie np. dyplom

·     informacje o osobie - Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego (z Sądu Okręgowego)

·     ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora

·     prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania kategorii prawa jazdy

·     oświadczenie o rękojmi

 

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym przed rozpoczęciem kursu.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na trzy raty po uprzednim złożeniu wniosku

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233

Tytuł przelewu musi zawierać: Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek:  kurs kwalifikacyjny na egzaminatora z podaną KAT.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie WORD w Siedlcach ul. Składowa 46 w Wydziale Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.