Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Zredukuj punkty karne

Zbliżasz się do 24pkt? Możesz zredukować 6pkt !!!

Kursy i szkolenia

Kurs kierowania ruchem


          Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) oraz Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143 z późn. zm.).

 

Prawo o ruchu drogowym stanowi:

Art. 6.1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

policjant,
żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
funkcjonariusz Straży Granicznej,
inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
strażnik gminny (miejski),
pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń,
pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym

2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:
osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 961) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
członków zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
dokonanie opłaty za szkolenie,

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. 


Zapisy na szkolenie

zapisu na szkolenie można dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę w siedzibie WORD,
e-mail: sekretariat@word.siedlce.pl

Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł.

Opłat dokonać można na dwa sposoby:

przelewem,
gotówką w kasie w budynku WORD.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
rodzaj szkolenia.


Opłaty dodatkowe
Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,50 zł.

Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób, istnieje możliwość organizacji szkolenia w dowolnym terminie.

 

Terminy szkoleń zamieszczane są na stronie głównej.

Szkolenia realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

 

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

 

 
Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kodeks Drogowy nakłada na Policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10 np:

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 punktów karnych,
nie udzielenie pomocy ofiarom wypadku - 10 pkt,
nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych - od 5 do 10 pkt.
Otrzymane i zaewidencjonowane punkty karne usuwane są po upływie roku od dnia naruszenia. Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6.

Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje. Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku nie mogą przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny), przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 82 ust. 1 pkt 4b – Ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020 poz. 1268).

Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD. WORD Siedlce przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

posiadać prawo jazdy powyżej jednego roku,
zgromadzić nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia.
Uczestnik szkolenia w dniu szkolenia przed rozpoczęciem zobowiązany jest dostarczyć prawo jazdy do Biura Obsługi Interesantów wraz z opłatą za szkolenie. 

Zapisy na szkolenie

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD następujące dokumenty:

dowód uiszczenia opłaty,
wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.
 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

osobiście lub przez upoważnioną osobę w sekretariacie WORD w Siedlcach, ul. Składowa 46,

telefonicznie 25 633 33 87,
e-mail: sekretariat@word.siedlce.pl
 

Opłaty:

Koszt kursu wynosi 350,00 zł.

Opłat dokonać można na dwa sposoby:

przelewem,
gotówką w kasie w budynku WORD.
 

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

numeru rachunku bankowego:14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy, rodzaj szkolenia.
 

Opłaty dodatkowe

Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,50 zł.

Terminy szkoleń zamieszczane są na stronie głównej.

Szkolenia realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

 
Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

        Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 140) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 140).

         
Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

posiadać decyzję starosty,
wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.
 

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Zapisy na kurs
W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD następujące dokumenty:

oryginał lub kopię decyzji starosty,
dowód uiszczenia opłaty,
wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.
 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

osobiście lub przez upoważnioną osobę w sekretariacie WORD w Siedlcach ul. Składowa 46
telefonicznie 25 633 33 87
e-mail: sekretariat@word.siedlce.pl
 

Opłaty
Koszt kursu wynosi 400,00 zł.

Opłat dokonać można na dwa sposoby:

przelewem,
gotówką w kasie w budynku WORD.
Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
rodzaj szkolenia.

Opłaty dodatkowe
Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,50 zł.

Terminy kursów

Terminy szkoleń zamieszczane są na stronie głównej.

Kursy realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.


Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio z firmy lub instytucji zgłaszającej na szkolenie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1268);

 

-        Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 poz 351).

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        wykładowcom prowadzącym szkolenia;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        akta osób szkolonych – 5 lat;

-        rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.