Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Zredukuj punkty karne

Zbliżasz się do 24pkt? Możesz zredukować 6pkt !!!

Klauzule

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy
Dane pozyskiwane są bezpośrednio z pobranego PKK.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1268);

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231);

-        Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 poz 351).

Dane te będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy);

-        Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) na podstawie umowy powierzenia dotyczących obsługi teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc;

-        protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;

-        złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

         i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat;

-        zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy - 21 dni;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 


Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio z firmy lub instytucji zgłaszającej na szkolenie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1268);

-        Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 poz 351).

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        wykładowcom prowadzącym szkolenia;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        akta osób szkolonych – 5 lat;

-        rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        zgodnie z instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.


 Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową.
Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:

-        od dziecka;

-        od rodzica lub opiekuna prawnego;

-        od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania karty rowerowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1268);

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        formularze arkuszy zaliczeń – 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane dziecka, rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 


Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio;

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917)

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony:

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna zleceniobiorców.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio;

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i rozliczenia umowy zlecenie / umowy o dzieło na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

-        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917)

-        Ustawa z dania 26 lipca 1991 r. - o podatku od osób fizycznych(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.200);

-        Ustawa z dania 29 września 1994 r. - o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 poz 351);

-        Ustawa z dania 13 października 1998 r. - o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1778);

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1268);

-        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1414);

-        Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2195);

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony:

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5, 50 lat od zakończenia i rozliczenia zlecenia.

-        rozliczenia finansowe 5 lat;

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 


Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia.
 Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są:

-        wizerunek osoby,

-        w przypadku monitoringu zainstalowanego w okienkach Biura Obsługi Klienta dodatkowo dźwięk.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-        zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD Siedlce;

-        ochrony mienia

-        kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania lecz nie dłużej niż 30 dni.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą podlegały profilowaniu.


Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Siedlce.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-        zebrania ofert,

-        dokonania wyboru oferty,

-        dostawy

-        rozliczenia transakcji

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

ochrony mienia

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

-        Ustawa z dania 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579);

-        Ustawa z dania 29 września 1994 r. - o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 poz 351);

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        dokumentacja przetargowa – 5 lat

-        dokumentacja finansowa – 6 lat;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

-        w pozostałych przypadkach:

do ustania przyczyn biznesowych
do momentu odwołania zgody.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy z wyłonionym oferentem.