Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 roku za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców ustalone są na podstawie  Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 78 oraz Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476

 

 

kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

AM

30 zł

140 zł

170 zł

A, A1, A2

180 zł

210 zł

B

140 zł

170 zł

B1, C1, D1, T

170 zł

200 zł

C, D

200 zł

230 zł

B (96)

-

170 zł

170 zł

B+E

-

200 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

245 zł

245 zł

pozwolenie na tramwaj

30 zł

125 zł

155 zł

 
 
 
W związku z powyższym:
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się z opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
 • Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo--migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w części praktycznej.
 • W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  - zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
  - zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

 • W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
  - zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
  - zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.


Opłat dokonać można na cztery sposoby:

 1. przelewu,
 2. w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej,
 3. podczas zapisu w systemie Info-Car.
 4. gotówką w kasie w budynku WORD.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach 

ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce 

wpłaty należy dokonać na następujący rachunek: 

14 1020 4476 0000 8102 0017 0233

Tytuł przelewu musi zawierać:
numer PESEL osoby egzaminowanej, 
imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
kategorię egzaminu.

Opłaty dodatkowe:

 • Dokonując opłaty w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN,
 • Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,50 zł PLN,
 • Dokonując opłaty za pośrednictwem strony Info-Car zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i przekazanie kwoty do WORD Siedlce w przypadku płatności dokonywanych za pomocą:

 • kart płatniczych oraz strony Info-Car jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • płatności gotówkowych w kasie jest Agencja MONETIA S.A.