Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik ma prawo złożyć skargę dotyczącą egzaminu państwowego. Skargę wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do marszałka województwa za pośrednictwem dyrektora WORD zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 t.j. z późn. zm.). Skargi można składać:

 1. osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym;
 2. przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym;
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WORD w Siedlcach (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną);
 4. drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym).

Osoba składająca skargę ma prawo wglądu do nagrania zarejestrowanego przebiegu egzaminu praktycznego.

Dane kontaktowe:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach

Ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce

tel. 25 633 33 87 – sekretariat, 25 644 93 58 – egzaminator nadzorujący

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP: /WORD_Siedlce/SkrytkaESP

Zgodnie z Rozporządzeniem Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476 rezygnacji z egzaminu, bez poniesienia konsekwencji finansowych można dokonać:

 1. formie pisemnej złożonej osobiście lub przesłanej drogą pocztową na adres ośrodka - za datę zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia.
 2. W przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym egzaminem, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.
 3. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4 (§ 11.1 ust. 6 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232).

Osoba egzaminowana może złożyć pisemny wniosek o przesłanie swoich dokumentów egzaminacyjnych do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.

 

Część praktyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy ma wykazać, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, potrafi w praktyce zastosować przepisy ruchu drogowego.
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232 oraz Załącznikach do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232

Każda osoba oczekująca na egzamin powinna:

posiadać ważny dokument tożsamości pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej,
posiadać okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp. Jeśli posiada takie wskazanie w orzeczeniu lekarskim.
Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy w zakresie kategorii B jest nagrywana. Dopuszcza się, możliwość nagrywania egzaminów innych niż kategorii B. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule Rejestracja przebiegu egzaminu.

Egzamin praktyczny można podzielić na pięć etapów:

 • Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora.
 • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 • Wykonanie zadań na placu manewrowym.
 • Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
 • Omówienie egzaminu.


Etapy I - III oraz V wykonywane są na placu manewrowym.

Etap IV wykonywany jest w ruchu drogowym, na drogach publicznych.

I. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora

Każda osoba przystępująca do egzaminu musi okazać ważny dokument tożsamości.

Egzaminator przedstawia się i upewnia się, że osoba rozumie zasady przebiegu egzaminu.

II. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy

Podczas losowania osoby egzaminowanej przez egzaminatora, komputerowy system do egzaminowania, automatycznie losuje czynności do wykonania w zakresie kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

System losuje po jednym elemencie z grupy:

I

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,

II

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeśli występuje.
 • dodatkowo dla kategorii B(96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
 • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
 • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
  Osoba egzaminowana musi dostosować pojazd do swojej postury w taki sposób, aby mogła bezpiecznie prowadzić pojazd.

Przygotowanie pojazdu polega na:

 • ustawieniu fotela,
 • ustawieniu zagłówka,
 • ustawieniu lusterek,
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa,
 • upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

 

III. Wykonanie zadań na placu manewrowym

Ta część egzaminu pozwala egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.

W zależności od kategorii prawa jazdy, zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnić.

IV. Wykonanie zadań w ruchu drogowym

Ta część egzaminu jest przeprowadzana w celu sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Podczas tej części egzaminu, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

sposób wykonywania manewrów na drodze,
zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Jeśli popełnisz błąd to egzaminator poinformuje Cię o tym, wówczas musisz zastanowić się na czym on polegał i więcej go nie powtórzyć. Jeśli usłyszysz informację o nieprawidłowym wykonaniu zadania ale nic o wyniku Twojego egzaminu to znaczy, że mimo wszystko ciągle masz szansę go zdać.

Jeśli jednak doprowadzisz do sytuacji, która będzie niebezpieczna dla Ciebie lub innych uczestników ruchu to egzaminator nie pozwoli Ci już dalej jechać a wynik Twojego egzaminu będzie negatywny.

Zadania egzaminacyjne oceniane są wg zasad określonych w tabelach, które znajdują się w Załączniku nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232).

V. Omówienie egzaminu

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r.  Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155 o kierujących pojazdami :

 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.
 2. Składając wniosek, o którym mowa w pkt. 1, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego Ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego (wzór wniosku i oświadczenia dostępny w WORD).
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców, który złożył oświadczenie o którym mowa w pkt. 2, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 4. Jeżeli Ośrodek Szkolenia Kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt. 3 dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest pokrywany przez ten Ośrodek Szkolenia Kierowców.
 5. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa Ośrodek Szkolenia Kierowców, który go udostępnia.
 6. Pojazd winien być podstawiony na plac manewrowy w Miejscu Egzaminowania o wyznaczonej godzinie. Z uwagi na losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatora, osoba zdająca może zostać wylosowana w czasie do 1 godziny od czasu wskazanego w zaświadczeniu potwierdzającego zapis na egzamin.
 7. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku. Urządzenie nagrywające które zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd, powinno:
  • http://serwer1442727.home.pl/wordwaw/templates/word/images/li.png); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; background-position: 0% 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
   rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; 
  • http://serwer1442727.home.pl/wordwaw/templates/word/images/li.png); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; background-position: 0% 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
   rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu; 
  • http://serwer1442727.home.pl/wordwaw/templates/word/images/li.png); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; background-position: 0% 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
   uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych; 
  • http://serwer1442727.home.pl/wordwaw/templates/word/images/li.png); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; background-position: 0% 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
   być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
  • http://serwer1442727.home.pl/wordwaw/templates/word/images/li.png); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; background-position: 0% 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
   zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu;
  • http://serwer1442727.home.pl/wordwaw/templates/word/images/li.png); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; background-position: 0% 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
   pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

   Dla wypełnienia wymogu wykluczenia ingerencji w proces zapisu będziemy wymagać, aby urządzenie rejestrujące było połączone z instalacją samochodu z podaniem napięcia za kluczykiem w sposób stały a nie np. za pośrednictwem gniazda zapalniczki. Z tych samych powodów w swoich pojazdach i pojazdach OSK będziemy wymagać zamknięcia części rejestratora mieszczącego kartę SD w kasetce zapobiegającej zbyt łatwemu wyjęciu karty SD (ingerencja w proces zapisu). Dopuszczamy także inny skuteczny sposób wyeliminowania możliwości przypadkowej bądź zamierzonej ingerencji w proces zapisu podczas trwania egzaminu. W celu wyeliminowania przerywania zapisu w przypadku zgaśnięcia silnika i przestawienia wyłącznika zapłonu w pozycję "0" sami stosujemy urządzenie podtrzymujące napięcie zasilające rejestrator przez 5 minut po wyłączeniu zapłonu i sugerujemy zastosowanie tego samego rozwiązania w pojazdach spoza WORD.

 1. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.
 2. Po zakończonym egzaminie, do czasu zarchiwizowania nagrania, podstawiony pojazd pozostaje w dyspozycji Miejsca Egzaminowania.
 3. W przypadku braku nagrania z przebiegu egzamin u praktycznego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego podejmie działania zgodne z treścią art.72 ustawy o Kierujących Pojazdami.

   

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.  Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232.


Podczas tej części egzaminu osoba egzaminowana musi wykazać się posiadaną wiedzą teoretyczną w zakresie:

 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. 
Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Część podstawowa zawiera:

 • 10 pytań za 3 punkty,
 • 6 pytań za 2 punkt,
 • 4 pytania za 1 punkt.

Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:

 • 6 pytań za 3 punkty,
 • 4 pytania za 2 punkty,
 • 2 pytania za 1 punkt.

Osoby obcojęzyczne, mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny w języku:

 • angielskim,
 • niemieckim.

Osoby głuchonieme mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny z prezentacją pytań i odpowiedzi w języku migowym.


Egzamin w ramach każdej kategorii trwa 25 minut.

Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74.

Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.


W przypadku zapisu na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy podczas jednego egzaminu, osoba rozwiązuje pełny egzamin w zakresie każdej kategorii.


Egzamin teoretyczny można podzielić na sześć etapów:

 1. Sprawdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, wskazanie stanowiska komputerowego, rozpoczęcie egzaminu.
 2. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania.
 3. Egzamin próbny.
 4. Egzamin państwowy.
 5. Prezentacja wyniku.
 6. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi.

 

I. Sprawdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, wskazanie stanowiska komputerowego, rozpoczęcie egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej na podstawie ważnego dokumentu.

Następnie wskazuje osobie wylosowane przez system do egzaminowania stanowisko komputerowe.

Każda osoba egzaminowana powinna sprawdzić czy dane wyświetlone na ekranie monitora są jej danymi i czy nie ma w treści błędu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba musi zwrócić się do egzaminatora w celu wskazania niezgodności.

II. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania

Ta część egzaminu ma na celu zapoznanie osoby egzaminowanej z:

 • poszczególnymi elementami systemu wyświetlanymi na ekranie monitora,
 • sposobem udzielania odpowiedzi oraz zmiany udzielonej odpowiedzi,
 • uruchamianiem zawartości multimedialnej.

III. Egzamin próbny

Osoba egzaminowana ma możliwość samodzielnego zapoznania się z przebiegiem egzaminu, zaznaczenia lub zmiany odpowiedzi a także uruchomienia filmu. Udzielenie odpowiedzi na tym etapie nie wpływa na wynik egzaminu państwowego.

IV. Egzamin państwowy

Osoba egzaminowana udziela odpowiedzi zgodnie ze swoją wiedzą. Udzielone odpowiedzi mają bezpośredni wpływ na wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy.

V. Prezentacja wyniku

Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora prezentowany jest wynik egzaminu wraz z ilością zdobytych punktów.

VI. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi

Ta część dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym.

Pozwala ona na zapoznanie się osoby z pytaniami, na które udzieliła błędnych odpowiedzi.


Od dnia 24 sierpnia 2014 roku zniesione zostały przepisy regulujące termin ważności egzaminu teoretycznego. W związku z powyższym, wszystkie egzaminy teoretyczne, które na dzień 24 sierpnia 2014 roku były ukończone z wynikiem pozytywnym i były ważne w tym dniu, są ważne bezterminowo.


Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy

Przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nadzór właściwego ministra nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

10 grudnia 2014 r. została powołana Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

W skład komisji weszło:

 • 6 egzaminatorów,
 • 6 instruktorów nauki jazdy,
 • 3 instruktorów techniki jazdy,
 • 5 ekspertów w zakresie prawa,
 • 2 ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej,
 • 2 ekspertów z dziedziny psychologii,
 • 3 ekspertów z dziedziny metodyki i dydaktyki,
 • 3 ekspertów w zakresie języka polskiego,
 • 1 tłumacz języka angielskiego,
 • 1 tłumacz języka niemieckiego,
 • 3 ekspertów w dziedzinie języka migowego.
Zweryfikowana baza pytań została przekazana Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od dnia 11 maja 2015 r.